Udostępnij

"Nieprawidłowości (…) mogą skutkować pozbawieniem gminy statusu uzdrowiska"

03.04.2017

Burmistrz Rabki-Zdroju

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój

Szanowna Pani Burmistrz,
w odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2017 r., znak SRG.602.16.2017 w sprawie prośby o wyjaśnienie wypowiedzi rzecznika Polskiego Alarmu Smogowego, Pana Piotra Siergieja, informuję, co następuje:

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 879; dalej: Ustawa uzdrowiskowa) uzdrowiskiem jest obszar na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, spełniający warunki, o których mowa w art. 34 ust. 1, któremu został nadany status uzdrowiska.

Art. 34 ust. 1 stanowi, że status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;

2) posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;

3) na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego;

4) spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska;

5) posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.

Wymaganiami w stosunku do środowiska są m. in. poziomy dopuszczalne i docelowe niektórych substancji, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). W przedmiotowej sprawie istotne są poziomy dopuszczalne ustalone dla pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy ustalony dla benzo(a)pirenu. Wynoszą one odpowiednio:

  • dla pyłu PM10 50 µg/m3 średniodobowo (przy dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym wynoszącej 35 razy) oraz 40 µg/m3 średniorocznie;

  • dla benzo(a)pirenu 1 ng/m3 średniorocznie.

W miesiącach styczniu i lutym 2017 r. stacja pomiarowa WIOŚ w Rabce-Zdroju (krajowy kod stacji MpRabkaOrkan) odnotowała 39 incydentów przekroczenia dobowej wartości dopuszczalnej stężenia pyłu PM10, a tym samym został przekroczony wskazany wyżej roczny limit dni z przekroczeniem.

W odniesieniu do stężenia benzo(a)pirenu faktem jest, że poziom docelowy dla tej substancji został ustalony dla okresu uśredniania wyników pomiarów wynoszącego 1 rok kalendarzowy. Niemniej jednak, mając na uwadze, że według danych WIOŚ średnie miesięczne stężenie tej substancji wyniosło w Rabce-Zdroju 28,80 ng/m3 w styczniu 2017 r. oraz 21,01 ng/m3 w lutym 2017 r., jest matematycznie niemożliwym, aby w 2017 r. w Rabce-Zdroju dotrzymany został poziom docelowy ustalony dla tej substancji, wynoszący 1 ng/m3. Nawet przy nierealnym założeniu, że od marca do grudnia 2017 r. stacja pomiarowa nie wykaże w ogóle obecności benzo(a)pirenu w powietrzu, średnie stężenie w 2017 r. wyniosłoby ok. 4 ng/m3.

Wobec powyższego, w świetle oficjalnych danych pomiarowych publikowanych przez WIOŚ, uzasadnione jest twierdzenie, że w gminie Rabka-Zdrój nie są spełniane określone w przepisach wymagania w stosunku do środowiska, a tym samym nie jest spełniona przesłanka nadania statusu uzdrowiska wskazana w art. 34 ust. 1 pkt 4 Ustawy uzdrowiskowej.

Nieprawidłowości w zakresie spełniania przez uzdrowisko wymagań określonych w Ustawie uzdrowiskowej mogą skutkować pozbawieniem gminy statusu uzdrowiska w trybie określonym w art. 43-44 Ustawy.

Ewa Lutomska

Krakowski Alarm Smogowy

* Odpowiedź przygotowali prawnicy Fundacji Frank Bold.

Autor

SmogLab

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.