"Nieprawidłowości (…) mogą skutkować pozbawieniem gminy statusu uzdrowiska"

1437
0
Podziel się:

Burmistrz Rabki-Zdroju

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój

Szanowna Pani Burmistrz,
w odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2017 r., znak SRG.602.16.2017 w sprawie prośby o wyjaśnienie wypowiedzi rzecznika Polskiego Alarmu Smogowego, Pana Piotra Siergieja, informuję, co następuje:

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 879; dalej: Ustawa uzdrowiskowa) uzdrowiskiem jest obszar na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, spełniający warunki, o których mowa w art. 34 ust. 1, któremu został nadany status uzdrowiska.

Art. 34 ust. 1 stanowi, że status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;

2) posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;

3) na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego;

4) spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska;

5) posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.

Wymaganiami w stosunku do środowiska są m. in. poziomy dopuszczalne i docelowe niektórych substancji, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). W przedmiotowej sprawie istotne są poziomy dopuszczalne ustalone dla pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy ustalony dla benzo(a)pirenu. Wynoszą one odpowiednio:

  • dla pyłu PM10 50 µg/m3 średniodobowo (przy dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym wynoszącej 35 razy) oraz 40 µg/m3 średniorocznie;

  • dla benzo(a)pirenu 1 ng/m3 średniorocznie.

W miesiącach styczniu i lutym 2017 r. stacja pomiarowa WIOŚ w Rabce-Zdroju (krajowy kod stacji MpRabkaOrkan) odnotowała 39 incydentów przekroczenia dobowej wartości dopuszczalnej stężenia pyłu PM10, a tym samym został przekroczony wskazany wyżej roczny limit dni z przekroczeniem.

W odniesieniu do stężenia benzo(a)pirenu faktem jest, że poziom docelowy dla tej substancji został ustalony dla okresu uśredniania wyników pomiarów wynoszącego 1 rok kalendarzowy. Niemniej jednak, mając na uwadze, że według danych WIOŚ średnie miesięczne stężenie tej substancji wyniosło w Rabce-Zdroju 28,80 ng/m3 w styczniu 2017 r. oraz 21,01 ng/m3 w lutym 2017 r., jest matematycznie niemożliwym, aby w 2017 r. w Rabce-Zdroju dotrzymany został poziom docelowy ustalony dla tej substancji, wynoszący 1 ng/m3. Nawet przy nierealnym założeniu, że od marca do grudnia 2017 r. stacja pomiarowa nie wykaże w ogóle obecności benzo(a)pirenu w powietrzu, średnie stężenie w 2017 r. wyniosłoby ok. 4 ng/m3.

Wobec powyższego, w świetle oficjalnych danych pomiarowych publikowanych przez WIOŚ, uzasadnione jest twierdzenie, że w gminie Rabka-Zdrój nie są spełniane określone w przepisach wymagania w stosunku do środowiska, a tym samym nie jest spełniona przesłanka nadania statusu uzdrowiska wskazana w art. 34 ust. 1 pkt 4 Ustawy uzdrowiskowej.

Nieprawidłowości w zakresie spełniania przez uzdrowisko wymagań określonych w Ustawie uzdrowiskowej mogą skutkować pozbawieniem gminy statusu uzdrowiska w trybie określonym w art. 43-44 Ustawy.

Ewa Lutomska

Krakowski Alarm Smogowy

* Odpowiedź przygotowali prawnicy Fundacji Frank Bold.

Podziel się: