Ulga podatkowa na termomodernizację. Jakie wydatki mogą zostać odliczone?

10141
0
Podziel się:
ulga podatkowa na termomodernizację co można odliczyć

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie wprowadzające ulgę podatkową na zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją. W ramach niej sfinansowane mogą zostać także inwestycje w odnawialne źródła energii.

29 grudnia 2018 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia, określające wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wydatki te będą mogły być odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Rozporządzenie stanowi uzupełnienie ustawy z dnia 9 listopada 2018, która wprowadziła zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ulga podatkowa

Ustawa ta pozwala właścicielowi lub współwłaścicielowi budynku jednorodzinnego na odliczenie od podatku wydatków związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym – które zostanie ukończone w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek związany z inwestycją.

Odliczona od podatku kwota nie może przekroczyć 53 000 złotych – wliczając w to przedsięwzięcia termomodernizacyjne we wszystkich budynkach, których jest się właścicielem lub współwłaścicielem.

Odliczone nie będą jednak mogły zostać wydatki w części, w jakiej zostały one dofinansowane w ramach NFOŚiGW lub WFOŚiGW, a także zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek inne formie.

Jakie wydatki mogą zostać odliczone?

Zgodnie z rozporządzeniem MIiR wspomnianej uldze podlegają:

Materiały budowlane i urządzenia:

„1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; 2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; 3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej; 6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej; 9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego; 11) pompa ciepła wraz z osprzętem; 12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem; 13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem; 14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne; 15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu”.

Usługi:

„1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; 2) wykonanie analizy termograficznej budynku; 3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi; 4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej; 5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów; 6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych; 7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego; 9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego; 10) montaż pompy ciepła; 11) montaż kolektora słonecznego; 12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego; 13) montaż instalacji fotowoltaicznej; 14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin; 15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji; 16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe”.

 

Z pełną treścią ustawy można zapoznać się TUTAJ.

Natomiast uzupełniające ją rozporządzenie znaleźć można TUTAJ.

 

Źródła: Dziennik Ustaw RP, GLOBEnergia.pl

Zdjęcie: Broniszów, Smogowa Mapa Polski, PAS

Podziel się: