Ludzie chcą, żeby władze na poważnie walczyły o czyste powietrze [RAPORT]

3259
0
Podziel się:
Smog. Kraków.

Mieszkańcy, którzy dostrzegają problem zanieczyszczenia powietrza w miejscowościach ich zamieszkania, przeważnie negatywnie postrzegają aktywność władz w zakresie działań zmierzających do redukcji zanieczyszczenia.

Zaledwie co trzeci badany z analizowanej grupy twierdzi, że władze wywiązują się ze swoich obowiązków w tym względzie w wystarczającym stopniu, natomiast dwie trzecie respondentów wyraża na ten temat opinię krytyczną. Interesujący jest fakt, że ocena ta jest zbliżona we wszystkich segmentach wyznaczonych typem miejscowości zamieszkania, a więc odsetki negatywnie i pozytywnie postrzegających rolę władz w tym względzie zbliżone są zarówno w Krakowie, jak w innych miastach województwa oraz na terenach wiejskich.

Szczególnie negatywnie działania władz oceniają ludzie młodzi, do 34 roku życia. W grupie tej około 70% badanych ocenia aktywność władz miejskich na niskim poziomie. Najmniej krytyczni są najstarsi badani, powyżej 59. roku życia, wśród których pozytywne oceny tego aspektu wystawiło 38% badanych, natomiast krytyczną opinię wyraża niespełna 52% respondentów. Skłonność do krytyki działań władz w tym względzie rośnie również w sposób istotny wraz ze wzrostem wykształcenia.

ocena1

Badanych, którzy oceniają jakość powietrza w swojej miejscowości jako niską lub bardzo niską poproszono o sugestie w zakresie możliwych sposobów na rozwiązanie tego problemu. Największy odsetek badanych spontanicznie wskazuje tutaj na konieczność wprowadzenia dopłat do wymiany źródeł opartych na węglu i drewnie na źródła wykorzystujące bardziej ekologiczne paliwa przy równoczesnym zakazie palenia węglem, lub przynajmniej zakazie wykorzystania węgla niskiej jakości. Tego typu rozwiązania postuluje prawie 70% respondentów.

Dalsze 30% badanych łączy zanieczyszczenie ze spalaniem śmieci w domowych piecach. 17% respondentów skupia się na kwestii ograniczenia ruchu samochodów w miejscowości. Co dziesiąty wypowiadający się w tej materii wskazuje na konieczność realizacji działań zmierzających do zwiększenia społecznej świadomości problematyki zanieczyszczenia powietrza poprzez akcje edukacyjne i zwiększenie dostępności informacji o aktualnym stanie jakości powietrza. Na kolejnych miejscach znalazły się postulaty dotyczące ograniczenia i monitoringu zanieczyszczeń przemysłowych oraz dbałości o ochronę terenów zielonych w miastach i niezabudowywanie kanałów wentylacyjnych.

propozycje

1 2
Podziel się: