Ministerstwo Środowiska: „Górne spalanie nie uwolni nas od smogu”

2934
2
Podziel się:
Węgiel Górne Spalanie

Polski Alarm Smogowy w pierwszej połowie roku wysłał do Ministerstwa Środowiska pismo, w którym poprosił między innymi o zajęcie stanowiska wobec metody tzw. palenia od góry. Ministerstwo odpowiedziało, pisząc między innymi tak: „górne spalanie nie uwolni nas od smogu”. Link do pobrania całej odpowiedzi znajdziecie pod tekstem, a my ograniczymy się do wybrania i zacytowania kilku najistotniejszych fragmentów.

Odpowiedź zaczyna się tak:

„W nawiązaniu do pisma z dnia 2 kwietnia 2019 r., dotyczącego tzw. »górnego spalania« w tradycyjnych kotłach na paliwa stałe, uprzejmie wyjaśniam, że nieuprawniony jest pogląd wyrażony w Państwa piśmie, iż Ministerstwo Środowiska utożsamia taki sposób spalania z próbą rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce.”

W kolejnych fragmentach Ministerstwo Środowiska odnosi się do poradnika „Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych”, a także zatytułowanych tak samo broszury informacyjnej i ulotki:

„Materiały te były dystrybuowane przez Ministerstwo Środowiska w ramach akcji popularyzujących ideę »czystego spalania paliw stałych«, zwłaszcza w odniesieniu do właścicieli indywidualnych instalacji grzewczych, w tym przez udostępnienie organom samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, jak również jednostkom dydaktyczno-oświatowym różnych szczebli, a także organizacjom pozarządowym. (…) W tych materiałach podkreśla się m.in., że:

– stosując przestarzałe urządzenia grzewcze i nie dbając o komin szkodzimy sobie i środowisku, natomiast stosując dobre praktyki i nowoczesne techniki wytwarzania ciepła z paliw stałych (wysokosprawne urządzenia grzewcze) dbamy o zdrowie i chronimy środowisko,

– dbałość o środowisko i zdrowie zapewniają m.in.: prawidłowy montaż i obsługa urządzenia grzewczego (zgodnie z wytycznymi producenta), zabudowa odpowiedniej instalacji kominowej oraz stosowanie właściwego paliwa (odpowiedniego dla danego urządzenia),

– wybierając urządzenie grzewcze należy szukać urządzeń najwyższej 5 klasy.”

Dalej podkreślono między innymi, że w rozdziale poradnika, który został poświęcony dobrym praktykom pozyskiwania czystego ciepła, wymieniono: obniżenie zapotrzebowania na ciepło użytkowe, a więc termomodernizację, oraz wymianę starego kotła na nowoczesny.

Dokument zakończono w taki sposób:

Do czasu, kiedy nie nastąpi pełna likwidacja/wymiana przestarzałych kotłów, istotne jest, aby ich użytkownicy korzystali z prostych zasad i dostępnych rozwiązań wpływających na ograniczanie emisji i oddziaływanie na stan powietrza. W niektórych przypadkach – co potwierdzają także informacje zamieszczone w Państwa piśmie – poprawa warunków spalania i ograniczenie emisji mogą być osiągnięte przez zastosowanie tzw. górnego spalania. Oczywistym jest, że metoda ta może być stosowana tylko wtedy, gdy jest dopuszczalna i bezpieczna zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia grzewczego. W pełni podzielamy natomiast pogląd wyrażony w Państwa piśmie, że górne spalanie nie uwolni nas od smogu.”

TUTAJ można pobrać całą odpowiedź w pliku PDF.

A TUTAJ znajdziecie więcej informacji o metodzie górnego spalania.

Fot. Shutterstock.

Podziel się: