Jakość powietrza w Polsce na tle Unii Europejskiej

31962
12
Podziel się:
polska smog 2016

Na 46 stref oceny jakości powietrza w Polsce wszystkie zaliczono do klasy C – a więc do klasy stwierdzającej przekroczenie normy 1 ng/m3 dla stężenia średniorocznego. Żadna ze stref nie uzyskała klasy A –świadczącej o tym, że terenie tej strefy stężenie B[a]P pozostaje w normie. Jest to sytuacja gorsza niż w 2011, 2012 oraz 2013 roku, kiedy to klasę A posiadały 4 strefy. Biorąc pod uwagę, że benzo[a]piren jest substancją rakotwórczą oraz mutagenną taki stan rzeczy powinien budzić niepokój i mobilizować do szeroko zakrojonych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

rys13_mapapolski

Analiza stężeń na poszczególnych stacjach monitoringu powietrza (wykres poniżej przedstawia 10 stacji o najwyższych średniorocznych stężeniach B[a]P) pokazuje, że przekroczenia normy dla B[a]P są nie tylko powszechne, ale też znaczne. Rekordowe stężenie, odnotowane w Nowej Rudzie, sięgnęło 1700% normy. W Rybniku 1200% normy, a w Zakopanem, popularnym kurorcie zimowym, 900% normy. Wśród rekordzistów dominują miejscowości mniejsze. Wynika to z tego, że głównym źródłem B[a]P są domowe kotły i piece na węgiel oraz drewno, a także kominki. Warto nadmienić, że stężenia B[a]P wykazują ogromną zmienność sezonową. W zimie stężenia tej toksycznej substancji sięgają 30-50 ng/m3.

rys14_stacjebap

DWUTLENEK AZOTU

Ze względu na ochronę zdrowia ludzi, Dyrektywa CAFE wprowadza dwie normy dla NO2 – normę dla stężenia średniorocznego, która wynosi 40 µg/m3 oraz normę dla stężenia godzinowego, która wynosi 200 µg/m3 i nie może być przekroczona więcej niż przez 18 godzin rocznie. Wytyczne WHO opierają się o te same wartości, z tą różnicą, że nie dopuszcza się 18 godzin z przekroczeniem normy dla stężenia godzinnego.

Na 14% stacji monitorujących NO2 w Europie odnotowano przekroczenie normy rocznej. Jak wskazuje poniższa mapa największy problem ze stężeniami NO2 występuje w dużych miastach, szczególnie w takich krajach jak: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy. Najbardziej zanieczyszczonym miastem pod względem stężeń NO2 jest Londyn – w 2015 roku średnioroczne stężenie na stacji Marylebone Road wyniosło 88 µg/m3, a więc ponad 200% normy. Co więcej w stolicy Wielkiej Brytanii często zdarzają się też przekroczenia normy godzinnej. W 2015 roku na stacji przy Oxford Street odnotowano 1391 godziny ze stężeniem NO2 przekraczającym normę.

1 2 3 4 5 6 7
Podziel się: